Cổng thông tin điện tử Phường 4

Kế hoạch đầu tư

Ngày đăng: 21/06/2023
Kế hoạch đầu tư
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ STT Tên tài liệu Nội dung I. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HỢP TÁC (Quyết định số 1691/QĐ-UBND-HC ngày 08/11/2021. Mã hiệu: QT-KH-ĐT-01) 1 - Thông báo thành lập tổ hợp tác 2 - Thông báo thay đổitổ hợp tác 3 - Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác