Về việc niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng: 16/04/2021
Về việc niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Căn cứ Điều 2, điều 29, điều 30, điều 31, điều 32, điều 33 và điều 34 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015; Ủy ban nhân dân phường, đã tiến hành lập danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và đã niêm yết công khai danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường 4 và trụ